Wie we zijn

 
Uit interesse voor de internationale handel en het ganse logistieke gebeuren ruilde Filip MELIS in 1995, na het beëindigen van zijn rechtenstudies en met aanvullende diploma’s in het transportrecht en het notariaat op zak, de Antwerpse Kempen in voor West-Vlaanderen en vatte hij zijn stage als advocaat aan de Brugse balie aan.

Van meet af aan legde hij zich toe op het ondernemingsrecht met een sterke focus op het transportrecht (logistieke tussenpersonen in de internationale handel, verschillende vervoersmodi, verzekeringsrecht, ….), het verbintenissenrecht (opstellen van contracten en algemene voorwaarden, contractuele geschillen, …) en het insolventierecht (wet continuïteit ondernemingen, faillissementen, …).

Met het oog op internationale samenwerking werden in de loop der jaren directe en persoonlijke contacten met verschillende buitenlandse correspondenten uitgebouwd, woonde hij meerdere symposia over transportrecht in al zijn facetten in binnen- en buitenland bij en vervulde hij diverse lesopdrachten over deze rechtsmaterie.

Sinds 1997 is hij opgenomen op de lijst van curatoren bij de Rechtbank van Koophandel van Gent, Afdeling Brugge en legt hij zich eveneens toe op de problematiek van ondernemingen in moeilijkheden.


 

Voorstelling

Een sterk bondgenootschap dat steunt op wederzijdse erkenning.

 
AdvFMelis-001b.jpg


Door haar belangstelling in het internationaal recht en dan vooral in het maritiem- en transportrecht, sloot Emma TAMSIN haar rechtenstudies aan de Universiteit Gent af met een semester aan de Auckland University in Nieuw Zeeland en vulde zij vervolgens haar opleiding aan met een Master in de Maritieme Wetenschappen.

Nog tijdens deze opleiding begon zij haar stage aan de Brugse balie, waarbij van meet af aan de nadruk werd gelegd op transportrecht in de meest brede zin (afwikkeling van ladingschades, verzekeringskwesties, regelgeving tegen sociale fraude, beslagrecht, ...).

Vanuit een persoonlijke interesse voor het havengebeuren vulde zij haar studies nog aan met een postacademische vorming Havenbeheer. 

Vandaag is zij dan ook actief in alle ondernemings- en transportgerelateerde rechtstakken.


 

Afkomstig van Oostende, en met een grootvader die werkzaam was bij de toenmalige RMT, kon Laurent SAMYN moeilijk niet geïnteresseerd zijn in de maritieme wereld, en in transport in het algemeen.

Eens zijn rechtenstudies afgewerkt, vulde hij - tijdens zijn eerste jaren aan de balies van Gent en Brugge - zijn opleiding aan met een Master in de Maritieme Wetenschappen en een postacademische vorming Havenbeheer.

Na ervaring te hebben opgedaan in het ruimere juridische landschap, richt hij zich nu uiteraard op het transportrecht maar evenzeer op  alle aspecten van het ondernemingsrecht – van factuur tot faillissement.

Dit leidde dan ook tot zijn opname op de lijst van curatoren bij de Rechtbank van Koophandel Gent, Afdeling Brugge in 2015. 
IMG_20190823_165855b.jpg
 

Onze waarden

Het is onze vaste overtuiging dat alleen goed in hun vel zittende kantoorgenoten gelukkige klanten kunnen voortbrengen. Daarom besloten wij om onze eigen manier van samenwerken grondig te analysen en te heroriënteren.

Wij gaan er hierbij van uit dat de band die wij met onze klanten en partners wensen op te bouwen niet verschilt van onze eigen interne manier van dagdagelijks samenwerken.

Die drang naar authenticiteit maakt dat wij onze passie en betrokkenheid voor ons beroep maar al te graag met u wensen te delen en om te zetten in een duurzame en toekomstgerichte relatie.

Ons doel is een sterk bondgenootschap dat steunt op wederzijdse erkenning, vasthoudt aan een fundamenteel respect voor ieders autonomie en eigenheid en versterkt wordt door de hoge mate van doorgedreven specialisatie van elkeen in zijn vakgebied.

Elke vooruitgang is het resultaat van op elkaar inwerkende positieve krachten.

Het hoeft dus niet te verbazen dat wij juist daarom het sommatieteken als dynamisch symbool voor deze schier onuitputtelijke mogelijkheid tot optelling van energie als logo hebben gekozen.

 
AdvFMelis-101.jpg

Filip, Emma en Laurent